کارفرما صنایع مس ایران

کاربرد – کارخانجات فرآوری مس . . . . . .
تحریک – توسط سیلندر سرعت بالای میدرولیکی دو طرفه سیستم تمپ ضربه برگشت جریان – رینگ های فنری بشقابی محدوده فشار جریان اسلاری – MAX 400 bar
مدت زمان باز یا بسته شدن -2/100 Second
نوع پوشش Ball کروم ضخیم پولیش شده
مربوط به سیستم های اختلاط،مورد استفاده در صنایع شیمیایی جهت اختلاط سریع مواد با حجم های مشخص