کارفرما : شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی بهجو یدک طوس
 انجام پروژه طراحی و ساخت کنتاکت های دستگاه SHORT CIRCUIT SWITCH 

انجام پروژه طراحی، اپتیمم سازی طرح، ساخت قالب و تولید FUNNEL CAUSTIC و طراحی، ساخت و نصب DUCT در واحد BD/ SR 

اجرای دهها پروژه در زمینه ساخت و تامین سفارش های اضطراری انجام تعمیرات اساسی

اجرای پروژه اپتیمم سازی طرح و ساخت ۳۰ مجموعه کامل SIDE WALL و INLET BOX و BOX همراه با فرایند کامل لاستیک کاری و سنگ زنی، مربوط به واحد CA
OUTE 

طراحی وساخت انواع BEARING

 طراحی و ساخت شاسی. SUPPORT و سینی دستگاه سانتریفیوژ واحد SP 

طراحی و ساخت الکترود فلوميتر جیوه

طراحی و ساخت انواع VACUUM RELIEF VALVE طراحی و ساخت انواع SUCTION FILTER   طراحی و ساخت انواع GASKET واحد سل روم 

تغییر طرح و اپتیمم سازی  الکتروموتور پمپ جيوه واحد سل روم 

تهیه نقشه های کامل سایت از مجموعه عظیم DRYER واحد BD/ SR

 مهندسی معکوس و ساخت مجموعه کامل سوئیچ اتصال کوتاه به تعداد ۱۰۰ دستگاه و قرارداد تعمیر و بازسازی ۵۰ دستگاه شورت سوئیچ واحد CA پتروشیمی بندر امام و انجام واردات دهها مورد کالاهای بسیار خاص و حیاتی برای مجتمع از کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا و ساخت آمپلی فایرهای واحد CA و ساخت کارتهای Analog Input بخش PSA واحد MTBE